2014-12-23

Staże i praktyki

Praktyki  
Warunkiem przyjęcia na praktykę jest wcześniejsze złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Miasta w Jaśle zawierającego, oprócz danych wnioskodawcy, podanie terminu, nazwy uczelni oraz  kierunku studiów.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - zawarcie odpowiedniego porozumienia pomiędzy uczelnią praktykanta, a Urzędem Miasta w Jaśle.Staże
Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
Celem skierowania na staż jest umożliwienie osobie bezrobotnej nabycia pierwszego doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy i tym samym nabycia określonych umiejętności praktycznych.
Okres odbywania stażu może trwać od 3 do 12 miesięcy.
Warunkiem odbycia stażu w Urzędzie Miasta w Jaśle jest złożenie pisemnego podania wraz  z CV.
Podanie kierowane jest do pracownika Urzędu Miasta zatrudnionego na stanowisku ds. kadr i szkoleń i analizowane pod względem poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, a Burmistrzem Miasta Jasła.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się